• นโยบายพัฒนานิสิต

  • การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  • การให้คำปรึกษา

  • กิจกรรมนิสิต

  • สโมสรนิสิต

  • ศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • ฐานข้อมูล
    ผู้ประกอบการ

 

หน้าหลัก
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ โควตารับตรง ระบบปกติ ประจำปี 2557 [17 เมษายน 2557]อ่าน[267]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [17 เมษายน 2557]อ่าน[5]
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [29 มีนาคม 2557]อ่าน[73]
การทดสอบความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit- Exam) [27 มีนาคม 2557]อ่าน[147]
การทดสอบความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit- Exam)(สอบแก้ครั้งที่1) [21 มีนาคม 2557]อ่าน[226]
เชิญร่มกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2557 [17 มีนาคม 2557]อ่าน[49]
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2557 [28 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[58]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [26 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[64]
ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการวิชาการและศึกษาดูงานสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน [27 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[77]
รับสมัครนิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิต ไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 [21 มกราคม 2557]อ่าน[95]
รับสมัครทุนภูมิพล ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 [31 ตุลาคม 2556]อ่าน[251]
รับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [24 ตุลาคม 2556]อ่าน[162]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ [17 กันยายน 2556]อ่าน[208]
เชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013 [01 สิงหาคม 2556]อ่าน[197]
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขยายเวลาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [01 สิงหาคม 2556]อ่าน[199]
ทดสอบระบบ [01 สิงหาคม 2556]อ่าน[149]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว [04 เมษายน 2557]อ่าน[68]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [25 มีนาคม 2557]อ่าน[71]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [25 มีนาคม 2557]อ่าน[65]
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป [19 มีนาคม 2557]อ่าน[106]
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [19 มีนาคม 2557]อ่าน[80]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [28 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[162]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ [24 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[209]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [20 กุมภาพันธ์ 2557]อ่าน[116]
ปฏิทิน กยศ. 3/2556 [04 มีนาคม 2557]อ่าน[402]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 2/2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ [24 ตุลาคม 2556]อ่าน[222]
แจ้งประกาศรายชื่อกยศ. 2/2556 [21 ตุลาคม 2556]อ่าน[210]
กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 [03 ตุลาคม 2556]อ่าน[156]
กำหนดการเซ็นแบบยืนยันการกู้ กยศ. 2/2556 (เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่อให้กู้ และยืนยันตามระยะเวลาที่กำหนด) [03 ตุลาคม 2556]อ่าน[198]
นิสิตรหัส 56 ทุกคนที่ได้เงิน กยศ. 1/2556 (ค่าครองชีพแล้ว) และกำลังรอเงินค่าเทอมที่สำรองจ่ายไป เงินจะทยอยคืนในเทอม 2/2556 หรือ 3/2556 จึงแจ้งมาเพื่อทราบนะค่ะ [27 สิงหาคม 2556]อ่าน[217]
แจ้งนิสิต กยศ. รหัส 56 (รายใหม่/รายเก่าต่อเนื่อง/รีรหัส/อื่นๆ) [06 สิงหาคม 2556]อ่าน[232]

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
สโมสรนิสิตร่วมสร้างห้องมสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน“การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ : ตามรอยนครจำปาศรี”
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและจริยธรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556